fbpx

Informacje dla kandydatów

 

Komunikaty organizacyjne

Komunikat nr 2

Komunikat organizacyjny dotyczy wyłącznie osób, które do dnia 01.07.2022 r. złożyły dokumenty wymagane na tym etapie postępowania rekrutacyjnego. Osoby te otrzymają w dniu 05.07.2022 r.  oddzielne potwierdzenie o złożeniu dokumentów na email podany podczas rejestracji.

 

Poniżej podane zostały kluczowe informacje związane z organizacją postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy o ich uważne przeczytanie oraz postępowanie według zawartych w nich wskazówek.

 

Przypominamy:

Do dnia 06.07.2022 r. do godziny 12.00 kandydat zobligowany jest umieścić w Systemie Elektronicznej Rekrutacji AMW na indywidualnym koncie skany dokumentów:

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

Zaświadczenie o niekaralności z KRK musi być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed terminem 07.07.2022 r.

 

 • świadectwo dojrzałości,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej wydane przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego.

Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed terminem 07.07.2022 r.

 

W przypadku osób pełnoletnich, dopuszcza się przedłożenie w dniu egzaminów oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych. Druk oświadczenia dostępny będzie podczas rejestracji kandydatów.

 

Brak wymaganych dokumentów umieszczonych przez kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji równoznaczny jest z rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji.

 

Sprawy organizacyjne dotyczące egzaminów wstępnych w dniu 07.07.2022 r.:

 1. Stawiennictwo: godz. 0630-0730, Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej, ul. Jana Grudzińskiego 1, Gdynia (patrz załącznik nr 1).
 2. Kandydaci w momencie rejestracji otrzymają karty egzaminacyjne, które wraz z dowodem osobistym będą dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego. Karty egzaminacyjne podlegają zwrotowi Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Na karcie egzaminacyjnej zapisany będzie numer identyfikacyjny kandydata. Należy go zapamiętać ponieważ będzie on wykorzystany podczas ogłoszenia wyników rekrutacji na stronie www uczelni.
 4. Ze względu na liczbę wniosków prosimy mieć na uwadze, że rozmowy kwalifikacyjne mogą trwać do późnych godzin wieczornych.
 5. Osoby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji w dniu 07.07.2022 r. otrzymają do dnia 14.07.2022 r. informację email o wstępnym zakwalifikowaniu. Wykaz osób zakwalifikowanych zostanie również umieszczony na stronie AMW w dziale ‘dla kandydata/studia wojskowe/wyniki rekrutacji’ z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego kandydata.
 6. Kandydat przystępujący do:
  • sprawdzianu sprawności fizycznej zobligowany jest posiadać zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem sprawdzianu przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego lub złożyć stosowne oświadczenie (dotyczy tylko osób pełnoletnich) dostępne podczas rejestracji kandydatów.
  • rozmowy kwalifikacyjnej zobligowany jest posiadać kserokopie (dla komisji rekrutacyjnej) oraz oryginały (do wglądu) dokumentów potwierdzających zawarte w CV kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, legitymacje, zaświadczenia o ukończeniu: kursów, klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej, oddziału przygotowania wojskowego, służby przygotowawczej, liceum wojskowego, itp.

Brak ww. dokumentów uniemożliwi przyznanie punktów za poszczególne elementy oceniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Celem usprawnienia procesu rejestracji, uprasza się o przygotowanie przez kandydatów niżej wymienionych dokumentów:

- dowód osobisty,

- podpisaną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych (zał. nr 2),

- wypełniony i podpisany wniosek do Szefa WCR w Gdyni o powołanie do służby wojskowej (zał. nr 3).

 

Informujemy, że:

 • lista imienna kandydatów (imię, nazwisko) wskazująca kolejność przystępowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zostanie umieszczona w miejscach realizacji tego elementu postępowania rekrutacyjnego,
 • dane osobowe kandydatów zostaną przekazane Wojskowym Centrum Rekrutacji w zakresie niezbędnym do realizacji czynności administracyjnych związanych z rekrutacją do służby wojskowej w ramach studiów w Akademii Marynarki Wojennej.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedstawiony powyżej sposób, proszone są o złożenie deklaracji o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wojskowe wysłaną na adres rekrutacja@amw.gdynia.pl do godz. 12.00 w dniu 06.07.2022 r.

Komunikat nr 1

Egzaminy wstępne na studia wojskowe będą przebiegać według poniższego harmonogramu:

 

1. Kompletowanie dokumentów.

Termin: do dnia 06.07.2022 r.
Przedsięwzięcie: Umieszczenie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji AMW na indywidualnym koncie kandydata skanów dokumentów:
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  Zaświadczenie o niekaralności z KRK musi być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed terminem 07.07.2022 r.
 • świadectwo dojrzałości,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej wydane przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego,
  Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed terminem 07.07.2022 r.
  W przypadku osób pełnoletnich, dopuszcza się przedłożenie w dniu egzaminów oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych. Druk oświadczenia dostępny będzie podczas rejestracji kandydatów.
Uwagi:
 • umieszczenie skanów dokumentów realizowane jest przez kandydata,
 • weryfikacja ukompletowania dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 06.07.2022 r.,
 • brak wniosku oraz wymaganych dokumentów umieszczonych przez kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji.

 

2. Stawiennictwo kandydatów.

Termin: 07.07.2022 r.
Przedsięwzięcie: Stawiennictwo kandydatów, sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna.
Uwagi:
 • uczelnia nie zapewnia noclegu ani wyżywienia na czas trwania egzaminów,
 • do testu z języka angielskiego przystępują tylko osoby, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego,
 • do rozmowy kwalifikacyjnej nie zostaną dopuszczone osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów z testu z języka angielskiego lub ze sprawdzianu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjne mogą trwać do późnych godzin wieczornych.
Kolejny komunikat organizacyjny zostanie opublikowany w dniu 05.07.2022 r.

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe

Element postępowania rekrutacyjnegoTermin
Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne
Rejestracja online, składanie dokumentów do 01.07.2022 r.
Informowanie kandydatów o terminie postępowania rekrutacyjnego do 29.06.2022 r.
Umieszczenie w systemie IRK skanów dokumentów:
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
do 06.07.2022 r.
Weryfikacja ukompletowania dokumentów 06.07.2022 r.
Egzaminy wstępne 07.07.2022 r.
Informowanie kandydatów o wstępnym zakwalifikowaniu na studia wojskowe do 14.07.2022 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe do 21.07.2022 r.
Ogłoszenie wyników końcowych 23.08.2022 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu na studia wojskowe wobec osób wstępnie zakwalifikowanych i nieprzyjętych do 31.08.2022 r.
Wcielenie do służby kandydackiej 05.09.2022 r.
Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne
Egzaminy wstępne 14-15.09.2022 r.
Ogłoszenie wyników 16.09.2022 r.
Wydanie decyzji o niezakwalifikowaniu do 29.09.2022 r.
Wcielenie do służby kandydackiej /z chwilą wystąpienia wakatu w ramach limitu przyznanego przez MON/

Zasady i tryb rekrutacji

Strona: zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

Strona: dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym na studia wojskowe

Opłaty

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (opłata rekrutacyjna) wynosi 100,00 zł. (niezależnie od liczby wybranych kierunków).

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu rejestracji kandydatów na numer rachunku bankowego:

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Dodatkowe informacje

 • Studia rozpoczynają się powołaniem do służby kandydackiej i szkoleniem podstawowym.
 • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy semestr kończy się dwutygodniową sesją egzaminacyjną, w czasie której podchorążowie zdają egzaminy z przedmiotów określonych w planie studiów. Każdego roku, zazwyczaj w sezonie letnim, podchorążowie odbywają praktyki specjalistyczne, w zależności od realizowanego kierunku studiów, na okrętach MW (także zagraniczne rejsy szkoleniowe), w jednostkach i instytucjach WP oraz stoczniach i zakładach produkcyjnych. Wykorzystują również urlop wypoczynkowy (30 dni).
 • Studia w Akademii Marynarki Wojennej są bezpłatne. Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim egzaminów wstępnych (opłata rekrutacyjna, opcjonalnie koszt wyżywienia i zakwaterowania na czas egzaminów) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
 • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom oraz stopień wojskowy podporucznika/podporucznika marynarki, co gwarantuje pracę na okrętach MW RP lub w jednostkach i instytucjach WP. Ponadto, w zależności od kierunku studiów, posiada uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej w dziale pokładowym lub elektromaszynowym na poziomie operacyjnym.
 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia