Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Wewnętrzne akty prawne dotyczące działalności dydaktycznej

 
Decyzje i zarządzenia Rektora-Komendanta AMW:
  1. Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych do realizacji zajęć dydaktycznych oraz dokumentacji wymaganej podczas ich prowadzenia
  2. Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu Uczelnia.XP
  3. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia
  4. Decyzja Nr 73 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczania godzin dydaktycznych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 
  5. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji bazy dydaktycznej AMW
  6. Zarządzenie Nr 8/2014 r. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad hospitacji i monitoringu zajęć dydaktycznych
  7. Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w AMW
  8. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
  9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
  10. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie struktury programu kształcenia dla studiów wyższych oraz procedur uchwalania i zmian efektów kształcenia oraz programów studiów
 
Formularze stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 5/2016 udostępnione zostały w Intranecie AMW "Mostek" 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia