fbpx

Polityka Jakości AMW

„Morze, Ojczyzna, Obowiązek"
 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jest kontynuatorką utworzonej  w 1922 roku w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Akademia, będąca publiczną akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwijanie kadry i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje oraz w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych.
 
Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości kształcenia i działalności naukowej. Realizacja postawionego celu jest możliwa dzięki sprawnemu zarządzaniu i spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, a także przestrzeganiu postanowień konwencji  międzynarodowych oraz krajowych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Akademia prowadzi certyfikację na zasadach  i w pełnej zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Działalność tę wykonuje Ośrodek  Certyfikacji Wyrobów. Uczelnia, aby utrzymać wysoką jakość usług badawczych, organizuje pracę  laboratoriów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Akademia zapewnia kadrze, studentom, kursantom i słuchaczom oraz uczestnikom szkoleń, kursów i zjazdów odbywających się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy żywienie, przygotowując bezpieczne dla zdrowia posiłki zgodnie z wymaganiami prawa oraz PN-EN ISO 22000:2018-08. Nasza uczelnia osiąga najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa swoich wyrobów dzięki:
 
  • funkcjonowaniu prewencyjnego systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach HACCP, gwarantującego dostarczenie konsumentom bezpiecznych dla zdrowia, wysokiej jakości wyrobów;
  • włączeniu całego zespołu w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na normie PN-EN ISO 22000:2018-08;
  • rzetelnej i odpowiedzialnej współpracy z klientami;
  • nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zespołu;
  • ciągłemu dążeniu do uzyskania najwyższej jakości wyrobów, gwarantujących spełnienie oczekiwań naszych klientów oraz  wymagań ustawowych i regulacyjnych;
  • stałemu wychodzeniu naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywaniu ich oczekiwań.

 

Deklarujemy, że cały zespół realizuje niniejszą politykę jakości i bezpieczeństwa żywności, a tym samym identyfikuje się z jej celami i respektuje wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 
Właściwy przebieg procesów w Akademii możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są władze uczelni, oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów strategicznych, do których należy:
 
  • utrzymanie statusu uczelni akademickiej oraz zwiększenie skuteczności pozyskiwania prac naukowo-badawczych i wdrażania ich efektów;
  • uzyskanie wysokiej jakości oraz atrakcyjności kształcenia i szkolenia, a także dostosowanie programów kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy oraz służb mundurowych;
  • zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni we wszystkich obszarach jej działalności;
  • poprawa efektywności zarządzania uczelnią, w tym funkcjonowania jej administracji i zabezpieczenia logistycznego.

 

W perspektywie lat 2021–2026 cele strategiczne gwarantujące długoletni, harmonijny rozwój Akademii powinny zostać zrealizowane w formie celów operacyjnych. Oceny ich realizacji oraz planowania działań dokonuje się podczas corocznego przeglądu zarządzania.
 
Jako rektor-komendant Akademii polecam prowadzić analizę ryzyk oraz szans procesowych i biznesowych, które uwzględniają bieżącą sytuację oraz kompetencje Akademii w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, niezależnych organów kontroli oraz innych stron zainteresowanych zintegrowanym systemem zarządzania. Zobowiązuję się nadzorować wdrażanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, nakazując m.in. przestrzeganie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania oraz wspierając swoim autorytetem działania podejmowane przez pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania.
Polecam kierownictwu Akademii dokonywać systematycznych przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania oraz oceny jego skuteczności, a także podejmować działania doskonalące.
 
Realizacja tak pojętej polityki nakłada nieodwracalnie na kierownictwo Akademii obowiązek pokazania oraz udokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarki narodowej oraz słuchaczy i pracowników uczelni. Władze Akademii deklarują, że dołożą wszelkich starań i zapewnią środki, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.
 
Zwracam się do pracowników Akademii z prośbą o maksymalną mobilizację i zaangażowanie w stosowanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności.
 
Gdynia, 14.12.2020r.    
 REKTOR-KOMENDANT
 kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia