fbpx

Zasady rekrutacji 2022/2023

Art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1131):

"Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej [...]."


Kandydat/-ka ubiegający/-a się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

Do dnia 1 lipca 2022 r.

 1. Wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja online)
 2. Umieścić w systemie IRK zdjęcie dyplomowe,
   
 3. Dostarczyć do Uczelni:
  1. podpisany wniosek o przyjęcie na studia wojskowe zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do IRK (rejestracja online),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  3. życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
   Przygotowując CV należy mieć na uwadze, że niektóre kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia mogą stanowić istotny atut kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).
  Dodatkowe informacje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów do Uczelni, można znaleźć na stronie wymagane dokumenty i terminy ich składania

Do dnia 6 lipca 2022 r.

Umieścić w systemie IRK skany dokumentów:
 1. dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (Informacje dla kandydatów/Opłaty)
   
 2. świadectwa dojrzałości,
  Oryginał należy przedłożyć do wglądu w dniu rejestracji kandydatów.
 3. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawionego z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 07.07.2022 r.,
  W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.
  Zaświadczenia wystawione przed dniem 07.06.2022 r. nie będą uznawane.
 4. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 07.07.2022 r.
  Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego.
  Zaświadczenia wystawione przed dniem 07.06.2022 r. nie będą uznawane.
  W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, kandydat będzie zobligowany w dniu rejestracji do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej.

Posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dokumenty potwierdzające zawarte w CV kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np.:

 • certyfikaty znajomości języków obcych,
 • świadectwa i uprawnienia instruktorskie,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia o ukończeniu
  • klasy o profilu mundurowym,
  • certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
  • oddziału przygotowania wojskowego,
  • służby przygotowawczej,
  • liceum wojskowego.

W przypadku wstępnego zakwalifikowania na studia wojskowe

 1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

  Kandydat/-ka wstępnie zakwalifikowany/a, kierowany/a jest przez macierzyste WKU na specjalistyczne badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz Wojskowej Poradni Psychologicznej.

  W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.

  Kandydat/-ka nie posiadający/-a zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej a posiadający jednocześnie zdolność do zawodowej służby wojskowej, może zostać przyjęty na studia wojskowe pod warunkiem, że ubiega się o przyjęcie na kierunek nie związany ze służbą na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej (informatyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, logistyka). W takim przypadku dopuszcza się również zmianę wybranego pierwotnie kierunku studiów poprzez stosowną deklarację przesłaną na adres rekrutacja@amw.gdynia.pl.

  Więcej informacji na temat wstępnego zakwalifikowania można znaleźć w dziale odpowiedzi na pytania kandydatów.


Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne, 6-8 lipca 2022 r.

W ramach postępowania rekrutacyjnego w niżej wymienionych terminach odbędzie się:

w dniu 6 lipca 2022 r.

Weryfikacja ukompletowania dokumentów dostarczonych przez kandydata oraz umieszczonych w wersji elektronicznej w systemie IRK.
Analiza ocen/wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości i przeliczenie ich na punkty rekrutacyjne.

Uwaga: brak kompletu wymaganych dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z udziału w rekrutacji i skutkować będzie skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe.

w dniu 7 lipca 2022 r.

 1. Rejestracja przybyłych kandydatów/-ek.
   
 2. Test znajomości języka angielskiego.
  Dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego.
  Test znajomości języka angielskiego, przeprowadzony zostanie na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 3. Sprawdzian sprawności fizycznej.
   
 4. Rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego w tym zasady naliczania punktów rekrutacyjnych zostaną opublikowane po ukazaniu się Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023.

w dniu 8 lipca 2022 r.

Końcowa analiza wyników postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat/-ka nie zostanie dopuszczony/-a do postępowania rekrutacyjnego w przypadku:

   1. nie uzyskania, na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, minimalnej liczby punktów kwalifikacyjnych z języka angielskiego,
   2. nie umieszczenia wymaganych dokumentów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne, 14-15 września 2022 r.

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne dotyczy osób, które do dnia 1 lipca 2022 r. dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. zdały egzamin maturalny w terminie poprawkowym,
 2. uzyskały w wyniku odwołania pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej/morsko-lekarskiej,
 3. nie uzyskały w ramach rekrutacji zasadniczej wymaganej minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

Przyjęcie kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas rekrutacji dodatkowej jest realizowane pod warunkiem występowania wakujących miejsc w ramach limitu przyznanego przez MON i nie może nastąpić później niż do dnia inauguracji roku akademickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowego postępowania rekrutacyjnego zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu rekrutacji zasadniczej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia