Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

Proces rejestracji w terminie do 31 marca br. obejmuje wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW oraz dostarczenie do Uczelni:

 • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, wygenerowanego po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie Studia wojskowe/REJESTRACJA ONLINE;
 • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
 • życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem);
 • odpisu skróconego aktu urodzenia.

Najpóźniej do dnia 8 lipca br. (włącznie) należy dostarczyć:

 • świadectwo dojrzałości;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (numer rachunku bankowego AMW można znaleźć w odnośniku Informacje dla kandydatów)

UWAGA! Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego tj. do 30 czerwca br.;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.

Dopuszcza się dostarczenie kserokopii świadectwa dojrzałości, w takim przypadku oryginał lub odpis należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:

 • osobiście w siedzibie uczelni: Kancelaria jawna AMW - pom. 349, blok nr 5
  (przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-10.00 oraz 13.00-15.00);
 • listem poleconym na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego):
  Akademia Marynarki Wojennej
  ul. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia
  z dopiskiem "STUDIA WOJSKOWE".

UWAGA: W dniu 8.07.2019 r. dokumenty dostarczamy bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej.

Termin zasadniczego postępowania rekrutacyjnego: 8-10 lipca 2019 r. Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 12 lipca 2019 r.

Termin dodatkowego postępowania rekrutacyjnego: 16-17 września 2019 r. Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 19 września 2019 r.


 
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zasad kierowania kandydatów na Wojskową Komisję Morsko-Lekarską, można znaleźć w dziale Odpowiedzi na pytania kandydatów.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia