fbpx

Wymagane dokumenty i terminy ich składania


Do dnia 1 lipca 2022 należy:

 1. Wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK, rejestracja online).
 2. Umieścić w systemie IRK zdjęcie dyplomowe.
   
 3. Dostarczyć do Uczelni:
  1. podpisany wniosek o przyjęcie na studia wojskowe zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do IRK (rejestracja online),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  3. życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  4. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).

Dokumenty można dostarczyć na dwa sposoby:

 1. w siedzibie Uczelni: Kancelaria jawna AMW - pom. 349, blok nr 5 (przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-10.00 oraz 13.00-15.00)
 2. listem poleconym na adres Uczelni:
  Akademia Marynarki Wojennej
  ul.Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia
  z dopiskiem "STUDIA WOJSKOWE"

  Datą przyjęcia przesłanych dokumentów jest data wynikająca ze stempla pocztowego.

Do dnia 6 lipca 2022 r.

Umieścić w systemie IRK skany dokumentów:
 1. dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (Informacje dla kandydatów/Opłaty)
   
 2. świadectwa dojrzałości,
  Oryginał należy przedłożyć do wglądu w dniu rejestracji kandydatów.
 3. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawionego z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 07.07.2022 r.,
  W przypadku zaświadczenia KRK uzyskanego w postaci elektronicznej, dokument w postaci pliku XML należy dodatkowo dostarczyć na nośniku danych (np. płycie CD), który zostanie dołączony do teczki akt kandydata.
  Zaświadczenia wystawione przed dniem 07.06.2022 r. nie będą uznawane.
 4. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 07.07.2022 r.
  Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego, internistę lub sportowego.
  Zaświadczenia wystawione przed dniem 07.06.2022 r. nie będą uznawane.
  W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, kandydat będzie zobligowany w dniu rejestracji do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej.

Posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dokumenty potwierdzające zawarte w CV kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia takie jak np:

 • certyfikaty znajomości języków obcych,
 • świadectwa i uprawnienia instruktorskie,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia o ukończeniu
  • klasy o profilu mundurowym,
  • certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
  • oddziału przygotowania wojskowego,
  • służby przygotowawczej,
  • liceum wojskowego.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia