O Wydawnictwie

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Akademickie stanowi integralną część Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

 

 

Rodzaje publikacji

Do publikacji wydawanych nakładem Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej należą:

  • wydawnictwa zwarte (monografie, podręczniki, skrypty, leksykony, słowniki i inne);
  • wydawnictwa ciągłe;
  • inne wydawnictwa niezbędne do realizowania zadań uczelni.

Planowanie

1. Podstawą do realizacji działalności wydawniczej jest plan wydawniczy AMW, który opracowuje się na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Zawiera on wszystkie pozycje, które komórki organizacyjne AMW zamierzają wydać w danym roku.

2. Plan wydawniczy opiniuje Rada Wydawnicza AMW*, a zatwierdza jej przewodniczący.

 

 Wymogi dotyczące publikacji

1. Komputeropis oraz wersję elektroniczną książki wraz z protokołem z posiedzenia rady wydziału i katedry, na którym kwestia wydania książki została rozpatrzona, autor (współautorzy lub redaktor naukowy opracowania zbiorowego) dostarcza w terminie podanym w planie wydawniczym.

2. Dostarczone przez autora (współautorów lub redaktora naukowego opracowania zbiorowego) komputeropis oraz wersja elektroniczna książki muszą być:

  • identyczne;
  • kompletne – tekst główny należy przygotować i dostarczyć wraz z załącznikami (przypisy, bibliografia, indeksy, podpisy pod ilustracji itp.) i odpowiednio umieszczonymi rysunkami;
  • ostateczne – po dostarczeniu do Wydawnictwa treść nie może być przez autora (współautorów lub redaktora opracowania zbiorowego) zmieniona pod względem merytorycznym, wydawniczym czy formalno-porządkowym.

3. Monografie muszą być obowiązkowo opatrzone aparatem naukowym.

4. Autorzy (współautorzy lub redaktor opracowania zbiorowego) przygotowują opracowanie zgodnie z Wskazówkami dla Autorów.

 

 Kodeks etyki publikacyjnej

1. Wydawnictwo prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą.

2. Wydawnictwo dba o zachowanie norm etycznych, intelektualnych oraz edytorskich.

3. Wydawnictwo kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie zasad etyki przez autorów, recenzentów i innych osób związanych z pracami wydawniczymi.

4. Przekazywane do Wydawnictwa opracowanie musi być oryginalne, wcześniej niepublikowane, a prawa autora do nich – niczym nieograniczone.

5. Podpisując umowę wydawniczą, autor (współautorzy lub pisemnie upoważniony przez autorów redaktor naukowy opracowania zbiorowego) jednocześnie dokonuje przekazania praw autorskich na rzecz wydawcy – Akademii Marynarki Wojennej lub zezwala wydawcy na publikowanie na podstawie umowy licencyjnej.

6. W wypadku wykorzystania w złożonym do publikacji książce fragmentów cudzej pracy (niezależnie od ich formy, np. tekst, tabele, ryciny) chronionej prawem autorskim – autor zobowiązany jest do podania w książce (w przedkładanym artykule) źródeł cytowanych (wykorzystanych) fragmentów oraz, w sytuacjach określonych przepisami prawa autorskiego, do wykonania formalności wynikających z tej ustawy, w tym dostarczenia Wydawnictwu pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiałów.

7. Dokonanie ewentualnej odpłatności za uzyskanie zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału leży w gestii autora.

8. Wydawnictwo także dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnej praktyce autoplagiatu i fabrykowaniu danych oraz takim zjawiskom, jak ghostwriting (autor widmo) i autorstwo gościnne.

9. Autorzy podpisują oświadczenie na temat wkładu pracy współautorów.

10. Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej stosowane przez Wydawnictwo są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE) dostępnymi pod adresem https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

 Recenzje

1. Wszystkie książki są recenzowane.

2. Recenzentów powołuje Rada Wydawnicza.

3. Propozycje recenzentów Radzie Wydawniczej przedstawia Rada Wydziału rekomendująca książkę do wydania.

4. Każdą książkę opiniuje dwóch niezależnych recenzentów.

5. Recenzje wykonywane są przez opiniodawców zewnętrznych (spoza AMW). Jedynie w wypadku, gdy poza AMW brak jest reprezentantów dziedziny nauki, której dotyczy książka, Rada Wydawnicza wyznacza recenzentów z AMW.

6. Recenzent składa pisemne oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem.

 

 

 

* Organem doradczym Rektora-Komendanta AMW w sprawach wydawniczych uczelni jest Rada Wydawnicza AMW. Skład, szczegółowe zadania oraz funkcjonowanie Rady określa „Regulamin Rady Wydawniczej Akademii Marynarki Wojennej”.


 

Zobacz stronę Wydawnictwa w języku angielskim

 

Publikacje w języku Angielskim 2017 18 3

 

Szukaj nas na Facebooku:

fb1
 
 
 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia