Dział Organizacji i Jakości Kształcenia

Dział Organizacji i Jakości Kształcenia (2)

czwartek, 10 sierpień 2017 18:26

Dla nauczycieli

Napisał

Wewnętrzne akty prawne dotyczące działalności dydaktycznej

 
Decyzje i zarządzenia Rektora-Komendanta AMW:
 1. Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych do realizacji zajęć dydaktycznych oraz dokumentacji wymaganej podczas ich prowadzenia
 2. Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu Uczelnia.XP
 3. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia
 4. Decyzja Nr 73 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczania godzin dydaktycznych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 
 5. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji bazy dydaktycznej AMW
 6. Zarządzenie Nr 8/2014 r. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad hospitacji i monitoringu zajęć dydaktycznych
 7. Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w AMW
 8. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
 10. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie struktury programu kształcenia dla studiów wyższych oraz procedur uchwalania i zmian efektów kształcenia oraz programów studiów
 
Formularze stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 5/2016 udostępnione zostały w Intranecie AMW "Mostek" 

 

czwartek, 10 sierpień 2017 18:01

Jakość kształcenia

Napisał

„MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK"

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu. Akademia, będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej.
W swojej działalności Akademia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i poszanowaniem praw chroniących własność intelektualną oraz najlepszymi tradycjami akademickimi.

Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz działalności naukowej. Jest to możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu i spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015 oraz przestrzeganiu postanowień konwencji międzynarodowych, krajowych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Akademia prowadzi certyfikację na zasadach i w pełnej zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013, którą realizuje Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Dla utrzymania wysokiego poziomu jakości usług badawczych, organizację laboratoriów uczelnia opiera na wymaganiach PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2007.

Akademia zapewnia kadrze, studentom, kursantom i słuchaczom uczelni oraz uczestnikom szkoleń, kursów i zjazdów Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy żywienie poprzez przygotowanie bezpiecznych dla zdrowia posiłków, przygotowanych zgodnie z wymaganiami prawa oraz normy PN-EN ISO 22000:2006.

Właściwy przebieg realizowanych w Akademii procesów, możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są władze uczelni, oraz zaangażowaniu wszystkich pracownikóww realizację ustalonych celów strategicznych, do których należy:

 • uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił Zbrojnych RP,
  w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych;
 • podniesienie skuteczności pozyskiwania i wdrożeń prac naukowo-badawczych;
 • poprawa efektywności i sprawności zarządzania Uczelnią oraz funkcjonowania
  jej administracji.

Cele strategiczne gwarantujące długoletni, stabilny rozwój Akademii w perspektywie lat
2011–2020 powinny zostać zrealizowane w formie celów operacyjnych. Ocena realizacji celów operacyjnych oraz planowanie działań, podejmowane są co roku podczas przeglądu zarządzania. Jako rektor-komendant AMW polecam prowadzić analizę ryzyk i szans procesowych, które odzwierciedlają kontekst oraz kompetencje Akademii do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i niezależnych organów kontroli. Zobowiązuję się nadzorować wdrażanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, nakazując m.in. przestrzegać wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wspierając swoim autorytetem działania podejmowane przez pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polecam kierownictwu AMW prowadzić systematyczne przeglądy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, oceniać jego skuteczność oraz podejmować działania doskonalące.

Prowadzenie tak pojętej polityki nakłada nieodwracalnie na kierownictwo AMW obowiązek pokazania oraz udokumentowania zdolności do zaspokojenia oczekiwań Sił Zbrojnych RP, gospodarki narodowej oraz słuchaczy i pracowników uczelni. Władze Akademii deklarują, że dołożą wszelkich starań i zapewnią środki, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

            Zwracam się do pracowników AMW z prośbą o maksymalną mobilizację i zaangażowanie w stosowanie polityki jakości i bezpieczeństwa żywności.

 

 

Gdynia dn. 04.02.2019 r

   REKTOR-KOMENDANT

                                                           kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia