Dział Organizacji i Jakości Kształcenia

Dział Organizacji i Jakości Kształcenia (2)

czwartek, 10 sierpień 2017 18:26

Dla nauczycieli

Napisał

Wewnętrzne akty prawne dotyczące działalności dydaktycznej

 
Decyzje i zarządzenia Rektora-Komendanta AMW:
 1. Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych do realizacji zajęć dydaktycznych oraz dokumentacji wymaganej podczas ich prowadzenia
 2. Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu Uczelnia.XP
 3. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia
 4. Decyzja Nr 73 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczania godzin dydaktycznych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 
 5. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji bazy dydaktycznej AMW
 6. Zarządzenie Nr 8/2014 r. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad hospitacji i monitoringu zajęć dydaktycznych
 7. Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w AMW
 8. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
 10. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie struktury programu kształcenia dla studiów wyższych oraz procedur uchwalania i zmian efektów kształcenia oraz programów studiów
 
Formularze stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 5/2016 udostępnione zostały w Intranecie AMW "Mostek" 

 

czwartek, 10 sierpień 2017 18:01

Jakość kształcenia

Napisał

Priorytetowym celem strategicznym Akademii Marynarki Wojennej jest uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych. Dlatego Akademia przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości rozumianej jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie.

W celu osiągnięcia w Akademii Marynarki Wojennej wysokiej jakości kształcenia, wprowadzono Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), stanowiący integralną część Systemu Zarządzania Jakością AMW. USZJK jest narzedziem realizacji strategii AMW w zakresie zapewnienia jakosci kształcenia. USZJK opiera się na wspólnym dążeniu przez środowisko akademickie do osiągania najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, powiązanej z wysokimi standardami badań naukowych. USZJK to system założeń, celów, narzędzi i procedur związanych z projektowaniem, realizacją, oceną i doskonaleniem procesu kształcenia.

 1. Decyzja Rektora-Komendanta nr 57 (w sprawie utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia).
 2. Uchwała nr 26 w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 3. Uchwała SENATU nr 11/2015 z 15 marca 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 26 z 29.05.2014 r, dotyczącej systemu zapewnienia jakości kształcenia
 4. Decyzja Rektora-Komendanta nr 114 z dnia 29 września 2016 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia