fbpx

Mechanika i Budowa Maszyn | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn dla kandydatów na oficerów są jednolitymi magisterskimi studiami o profilu praktycznym w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. Czas trwania studiów wynosi 10 semestrów (5 lat). Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego, po 15 tygodni zajęć dydaktycznych w Uczelni w semestrze. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach Marynarki Wojennej oraz w zakładach przemysłowych w wymiarze 8 tygodni.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera. Dzięki odpowiednio dobranemu, wypracowanemu przez lata programowi studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn, absolwent posiada szeroką wiedzę ogólną, a przede wszystkim wiedzę techniczną i umiejętności specjalistyczne niezbędne w zawodzie oficera mechanika. Dodatkowo absolwent studiów osiąga znajomość języka angielskiego zgodną ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 3/2/3/2. Dzięki temu jest gotowy objąć na okręcie kolejne stanowiska służbowe oficera działu elektromechanicznego, dowódcy działu elektromechanicznego, czy też dowódcy pionu eksploatacji.  

Po zakończeniu służby wojskowej może kontynuować karierę morską na statkach bez dodatkowych kursów i szkoleń. Jest to naturalna alternatywa dla byłego oficera Marynarki Wojennej. A jest to możliwe dzięki zgodności programu studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych z wymaganiami Konwencji STCW 78/95 dotyczącą szkolenia załóg statków morskich na poziomie zarządzania. Otrzymane wykształcenie oraz zdobyte doświadczenie może po zakończeniu służby wojskowej wykorzystać nie tylko w dalszej pracy na morzu, ale również w innych gałęziach przemysłu lub usług. 

Oficer mechanik zawsze cieszy się w środowisku szczególną estymą ze względu na szerokie interdyscyplinarne kompetencje oraz wykonywanie niełatwej i wymagającej ciągłego samokształcenia, ale jakże satysfakcjonującej pracy.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia