fbpx

Nawigacja | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Nawigacja
Specjalność: Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Studia na kierunku Nawigacja realizowane są w specjalności „Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych’’.

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów i w połączeniu ze studiami drugiego stopnia, trwającymi trzy semestry, umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z szeroko rozumianą służbą na okrętach Marynarki Wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem nawigacji oraz uzbrojenia okrętowego. 

Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz praktyki ogólnowojskowe, podczas których studenci nabywają praktyczne umiejętności związane z dowodzeniem podczas wykonywania zadań na morzu i lądzie. W semestrach letnich organizowane są szkolenia i kursy niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym, a później zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. Po zakończeniu każdego semestru kandydaci na żołnierzy zawodowych biorą udział w praktykach na okrętach MW RP, realizowanych często w formie kilkutygodniowych rejsów z wejściami do portów zagranicznych.

Studia wojskowe umożliwiają naukę języka angielskiego na zaawansowanym poziomie (3232 wg. STANAG 6001). Uzyskanie takiego poziomu posługiwania się językiem angielskim jest niezbędne do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia studenci składają prace inżynierską oraz przystępują do egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera i są kwalifikowani na studia II stopnia. Po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia