Dla nauczycieli
Wydrukuj tę stronę

Dla nauczycieli

Wewnętrzne akty prawne dotyczące działalności dydaktycznej

 Uchwały Senatu AMW:
 1. Uchwała Nr 32/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia "Wytycznych do opracowywania programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych"
 2. Uchwała Nr 33/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2012
 3. Uchwała Nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych
 4. Uchwała Nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - zasady obliczania pensum
 5. Uchwała Nr 55/2015 z dnia 23 września 2015 r. (zmieniająca uchwałę 25/2015) - zasady obliczania pensum
 
Decyzje i zarządzenia Rektora-Komendanta AMW:
 1. Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych do realizacji zajęć dydaktycznych oraz dokumentacji wymaganej podczas ich prowadzenia
 2. Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu Uczelnia.XP
 3. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia
 4. Decyzja Nr 73 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczania godzin dydaktycznych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 
 5. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji bazy dydaktycznej AMW
 6. Zarządzenie Nr 8/2014 r. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad hospitacji i monitoringu zajęć dydaktycznych
 7. Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w AMW
 8. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
 10. Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie struktury programu kształcenia dla studiów wyższych oraz procedur uchwalania i zmian efektów kształcenia oraz programów studiów
 
Formularze stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 5/2016 udostępnione zostały w Intranecie AMW "Mostek"