fbpx

Informacje o Ośrodku Szkoleniowym

pr1kd1cer1

 

Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej jest jednostką organizacyjną Akademii, która została powołana decyzją Komendanta-Rektora. Ośrodek jest kontynuatorem działalności dydaktycznej kursów organizowanych na zapotrzebowanie Marynarki Wojennej RP w celu doskonalenia zawodowego kadr pełniących służbę na jednostkach pływających MW. 
 
Konieczność stosowania w praktyce postanowień Konwencji STCW 1978/95 spowodowała potrzebę organizacji i prowadzenia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego kursów radarowych realizowanych dla Kadry MW i podchorążych od połowy lat 80-tych. Wraz z rozwojem bazy dydaktycznej rozpoczęto realizację kursów ARPA. 
 
 Lata 90-te przyniosły duże zmiany w programach nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej (mostek nawigacyjny, symulator GMDSS), co dało możliwość rozwinięcia działalności szkoleniowej z zakresu objętego postanowieniami Konwencji STCW. W roku 1998 decyzją Komendanta-Rektora przy Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej WNiUO utworzone zostało Biuro Kursów, którego zadaniem było organizowanie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych działu pokładowego oraz koordynacja kursów specjalistycznych organizowanych w innych jednostkach organizacyjnych Akademii (np. ITR, GMDSS, medyczne, ppoż. itp.). 
 
Po raz pierwszy w roku 1999 utworzony przy INiHM Ośrodek Szkoleniowy uzyskał Certyfikat Uznania przyznany mu przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
 
Z dniem 1 stycznia 2008 roku decyzją Komendanta-Rektora Ośrodek Szkoleniowy AMW został przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej.
 
Obecnie Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie objętym postanowieniami międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978/95 – STCW 1978/95, a także w zakresie innych kursów i zajęć na szkoleniach wynikających z zapotrzebowania i możliwości szkoleniowych Ośrodka. Jednostką nadrzędną w zakresie nadzoru nad działalnością Ośrodka jest ministerstwo właściwe do spraw gospodarki morskiej. Zgodnie z posiadanym Certyfikatem Uznania zakres działalności szkoleniowej Ośrodka obejmuje szkolenia i przeszkolenia, zgodne z wymaganiami konwencji STCW, w tym: szkolenia kwalifikacyjne, przeszkolenia dla członków załóg statków morskich oraz dodatkowe szkolenia dla pracowników sektora gospodarki morskiej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia