Uchwały Senatu | 2019
Wydrukuj tę stronę

Uchwały Senatu | 2019

UCHWAŁY  SENATU  2019  ROK

NR  TYTUŁ UCHWAŁY STATUS UWAGI
1  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na 12-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w roku 2019 w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca   
2  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2018 rok obowiązująca  
3  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2020 obowiązująca  
4  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2020 obowiązująca  
5  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 71/2017 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2019 obowiązująca  
6  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
7  w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora-Komendanta dodatkowego zajęcia zarobkowego obowiązująca  
8   w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
9   w sprawie utworzenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku obowiązująca   
10  w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do prac nad tworzeniem federacji z innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki obowiązująca   
11   w sprawie rekomendacji na członka Rady Doskonałości Naukowej  obowiązująca  
12  w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021 obowiązująca  
13  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni obowiązująca  
14  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
15  w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązująca   
16  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu praktycznym obowiązująca  
17  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych o profilu praktycznym obowiązująca   
18  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca   
19

 w sprawie uchwalenia statutu Akademii Marynarki Wojennej 

Załącznik do uchwały nr 19 - STATUT

Załącznik do uchwały nr 19 - STATUT po korekcie

zmiana uchwały  Uchwała nr 42/2019
20  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym: wymiaru godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ich obliczania oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych traci moc  Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu AMW i decyzji Rektora-Komendanta nr 168 z 06.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy AMW
22 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się obowiązująca  
23 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
24 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym obowiązująca  
25 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym obowiązująca  
26 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
27 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
28  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
29 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
30 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja o profilu praktycznym obowiązująca  
31 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku nawigacja o profilu praktycznym obowiązująca  
32 w sprawie utworzenia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku automatyka i robotyka oraz określenia efektów uczenia się dla tego kierunku zmiana uchwały
 Uchwała nr 50/2019
33 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu praktycznym obowiązująca  
34 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
35 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
36  w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu ogólnoakademickim obowiązująca   
37 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
38 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
39 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
40 w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa o profilu ogólnoakademickim obowiązująca  
41 w sprawie dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie o profilu praktycznym obowiązująca  
42  w sprawie zmiany uchwały nr 19/2019 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
43  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe obowiązująca  
44  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie Pani dr Agacie ZAŁĘSKIEJ-FORNAL nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne obowiązująca  
45  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zmiana uchwały  Uchwała nr 62/2019
46  w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych obowiązująca  
47  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca  
48  w sprawie zmiany uchwały 40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020 obowiązująca  
49

  w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku hydrografia morska o profilu praktycznym

 Załącznik do uchwały nr 49/2019 - Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku hydrografia morska o profilu praktycznym

obowiązująca   
50  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 32/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku automatyka i robotyka oraz określenia efektów uczenia się dla tego kierunku obowiązująca   
51  w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej Panu Capt. (N) Talalowi ALHAMMADI  obowiązująca  
52  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok obowiązująca  
53  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok obowiązująca  
54  w sprawie określania warunków i trybu rekrutacji do służby kandydackiej cywilnych studentów AMW obowiązująca  
55  w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku akademickim 2020/2021 obowiązująca  
56  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej obowiazująca  
57  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
58  w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązująca  
59

 w sprawie ustalenia programu stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym

 Załącznik do uchwały nr 59 - PROGRAM STUDIÓW

obowiązująca  
60  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na 6-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w roku 2020 w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
61  w sprawie wskazania kandydatów do Kolegium Akademii obowiązująca  
62  w sprawie zmiany uchwały nr 45/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni  obowiązująca  
63  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu  obowiązująca  
64  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
65  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącej powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca  
66

 w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

 Załącznik do Uchwały nr 66 - PROGRAM STUDIÓW - I STOPNIA - BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE

obowiązująca  
67  w sprawie czynności oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  obowiązująca  
68   w  sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2019 rok  obowiązująca  
69  w sprawie zmianu uchwały nr 37/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię  obowiązująca  
70  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 66/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich przewodniczących i zastępców obowiązująca   
71  w sprawie zwyczajnych posiedzeń Senatu AMW na 2020 rok obowiązująca