Akademickie Centrum Sportowe
Wydrukuj tę stronę

Akademickie Centrum Sportowe

Akademickie Centrum Sportowe mieści się na terenie AMW i zarządza obiektami sportowymi Uczelni.

W skład ACS wchodzi Ośrodek Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Ośrodek Szkolenia Pływackiego. Centrum jest jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą realizującą program wychowania fizycznego w ośrodkach.
ACS odpowiada za realizację szkolenia z wychowania fizycznego podchorążych, studentów oraz kadry.
Pracownicy ACS prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, organizują zawody i wydarzenia sportowe na rzecz społeczności akademickiej. W ACS działa 13 sekcji sportowych, które umożliwiają rozwój indywidualnych pasji sportowych.

 

ra1ckzo1gwo1o1

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO

 

 1. Przeznaczeniem ACS jest zabezpieczenie realizacji zadań dydaktycznych z wychowania fizycznego, treningów sportowych, dodatkowych zajęć sportowych (popołudniowych i w dni wolne od zajęć dydaktycznych) oraz imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i innych.
 2. Zajęcia w ACS odbywają się według wcześniej ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu (grafiku).
 3. Wejście na obiekt odbywa się na podstawie ważnej przepustki uprawniającej do wejścia na teren AMW, karnetu lub za zgodą osoby uprawnionej (pracownika lub dyżurnego – obsługi ACS).
 4. Wszystkie zajęcia na terenie ACS odbywają się pod nadzorem uprawnionej kadry.
 5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu ACS odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, obsługa obiektu, przedstawiciele podmiotów wynajmujących a także organizatorzy zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć.
 6. Korzystanie z poszczególnych elementów kompleksu ACS określone jest regulaminami szczegółowymi umieszczonymi w widocznych miejscach w rejonach realizacji wybranych zajęć.
 7. ACS czynne jest:

            w dni powszednie: w godz. 06.00 - 21.30

            w dni wolne od zajęć:*) w godz. 10.00 – 17.30

            *) nie dotyczy świąt oraz innych okresów, w których kompleks wyłączony jest z użytku)

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego i treningi w sekcjach sportowych oraz inne zajęcia grupowe prowadzone są przez uprawnioną kadrę dydaktyczną, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo ćwiczących oraz stan techniczny wyposażenia, przyrządów i przyborów.
 2. Treningi indywidualne odbywają się pod nadzorem kadry ACS realizującej zadania w ramach nadzorów służbowych lub osób upoważnionych posiadających stosowne kwalifikacje.
 3. Uczestnicy zajęć (oraz osoby korzystające z ACS) zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z ACS oraz do bezwzględnego stosowania się do zaleceń kadry ACS i obsługi obiektu. Osoby naruszające postanowienia regulaminów w ramach kompleksu ACS będą usuwane z obiektu. Za wypadki oraz straty materialne wynikające z winy osób korzystających odpowiedzialność finansową, jak też karną ponoszą te osoby.
 4. Za przedmioty pozostawione w szatni lub innych miejscach obsługa ACS nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Ćwiczących w ACS obowiązuje ubiór sportowy i zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
 6. O wypadkach ćwiczących oraz uszkodzeniach, sprzętu lub wyposażenia będącego na wyposażeniu ACS należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 7. Na terenie ACS i w jego obrębie zewnętrznym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów za wyjątkiem miejsc wyznaczonych oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających.
 8. Zabrania się również:
 • wchodzenia na teren ACS wbrew zakazom pracowników ACS i obsługi obiektu;
 • nadmiernego hałasowania oraz zaśmiecania obiektu;
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszych zasadach korzystania, reguluje doraźnie dyrektor oraz pracownicy ACS.

 

 

Opracował:

Dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego

mgr inż. Dariusz SAPIEJKA

01-09-2018 r.