fbpx

Sidebar

Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17)

1
 
Od 1 października 2018 roku do 30 września 2022 roku realziowany jest „Zintegrowanego programu wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17). Program uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 7.997.361,57 PLN
 
W ramach programu realziowane są proejkty:
 
3. Rozwój kompetencji studentów kieurnku pedagogika
4. Rozwój kompetencji studnetów kierunku systemy informatyczne w bezpieczeństwie
5. Rozwój kompetencji studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe
8. Zintegrowany System Informatyczny
9. Portal edukacyjny