fbpx

Sidebar

Вторник, 30 января 2024 12:22

Tytuł „Profesor Emeritus AMW" dla kontradmirała w st. spocz. prof. dr. hab. Antoniego Komorowskiego

Written by

„Młodość myśli o przyszłości, dorośli o teraźniejszości, a lata dojrzałości kierują nasze słowa ku przeszłości i wspomnieniom najmilsze są jednak te, w czasie których jest Pan z nami”

 

25 stycznia 2024 r. miało miejsce posiedzenie Senatu Akademii Marynarki Wojennej. Szczególnym punktem obrad była uroczystość nadania kontradmirałowi w st. spocz. prof. dr. hab. Antoniemu Komorowskiemu tytułu „Profesor Emeritus” AMW. Aktu wręczenia dokonał rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Laudacji na cześć Pana Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, w związku z zakończeniem Jego pracy dydaktycznej w Akademii Marynarki Wojennej, podsumowującej dokładnie 50 lat w murach naszej uczelni, dokonał Dziekan WDiOM komandor dr hab. Bartłomiej Pączek prof. AMW. Dorobek naukowy, zaangażowanie dydaktyczne i organizacyjne w całokształcie pracy zawodowej Pana Profesora zasługują na najwyższe uznanie. Wręczenie tytułu to uhonorowanie i podsumowanie działalności naukowej i służbowej, wychowanie kolejnych pokoleń, to pięknie zapisane karty MW i AMW Pana Admirała.

 

Nieodłącznym elementem aktywności Pana Profesora była i po dziś jest Jego działalność naukowa. I tak – w 1981 roku Pan Profesor obronił rozprawę doktorską dotyczącą problematyki zwalczania okrętów podwodnych. Zainteresowania naukowe dotyczące zagadnień historii, a także rozwoju techniki marynarki wojennej i jej systemów uzbrojenia, pozwoliły na uzyskanie dorobku naukowego stanowiącego podstawę otwarcia przewodu habilitacyjnego w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie oraz ostatecznie nadania w 1993 roku, stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych, a na dalszym etapie także uzyskania tytułu profesora zwyczajnego, co miało miejsce w 1999 roku.

 

Istotną częścią historii naszej uczelni, a także życia zawodowego i prywatnego Pana Profesora Komorowskiego, jest pełniona przez niego funkcja Rektora – Komendanta AMW. Na wspomniane stanowisko Pan Profesor został desygnowany w 1994 i uczelnią kierował przez 9 lat. Był to czas, w którym Pan Profesor nie tylko zarządzał Uczelnią, ale także wspierał badania naukowe, proces podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej oraz ogólny rozwój Uczelni, co przełożyło się na poszerzenie grona pracowników uzyskujących awanse naukowe, w tym tytuły profesorskie. W czasie pełnienia funkcji Rektora – Komendanta (tj. w latach od 1994 do 2003) uruchomiono w AMW studia cywilne na kierunkach: nawigacja (w roku 1996), pedagogika (w roku 2000) i stosunki międzynarodowe (w roku 2001), co jak wszyscy dobrze wiemy, zapoczątkowało nowy etap działalności uczelni, która w 2003 roku na drodze ustawy, stała się uczelnią wojskowo-cywilną. Duże zainteresowanie taką ofertą dydaktyczną pozwoliło uczelni uzyskać niemałe korzyści finansowe, które to wykorzystano do realizacji wielu inwestycji, przede wszystkim modernizacji infrastruktury uczelni, w tym rozbudowy laboratoriów i stanowisk badawczych, stanowiących podstawę działalności dydaktycznej uczelni po dziś dzień.

 

W tym czasie rozwinięto także współpracę z uczelniami NATO, np. Royal Netherlands Naval Collage, Royal Danish Naval College czy British Royal Naval Collage, co także zaowocowało wymianą nauczycieli akademickich oraz studentów. Ale funkcja Rektora–Komendanta nie była jedyną, jaką Pan Profesor pełnił w naszej uczelni. Poza oficjalnymi stanowiskami, były także inne role, np. nauczyciela „dobrych manier”, w tym protokołu dyplomatycznego, co można w osobistym kontakcie z Panem Profesorem zawsze „sprawdzić w praktyce”, ale przede wszystkim mentora naukowego swoich podopiecznych. Po symbolicznym „pożegnaniu z mundurem”, Pan Profesor Komorowski (już kontradmirał w stanie spoczynku) związał się z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych, a finalnie z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich. Biorąc pod uwagę Jego zaangażowanie naukowe, stanowi wzór do naśladowania dla młodych adeptów nauki.

 

Pan Profesor wypromował łącznie ponad 200 magistrów, a także 13 doktorów. Był również recenzentem w kilkudziesięciu podstępowaniach o nadanie tytułu profesora, członkiem komisji habilitacyjnych oraz doktorskich. Zrecenzował kilkadziesiąt monografii, podręczników akademickich oraz skryptów, jest także realizatorem ponad 20 prac badawczych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło Panu Profesorowi na pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, stanowiąc tym samym cenne wsparcie pracowników uczelni w zakresie kierunków ich dalszego rozwoju naukowego. Pan Profesor angażował się również w prace w organach kolegialnych Akademii, pełniąc m.in. funkcje przewodniczącego Senatu AMW (kadencje od 1994 do 2003 roku), a także członka Senatu AMW (kadencji 2012-2016). Pan Profesor jest autorem i współautorem publikacji o różnym charakterze, monografii, skryptów, artykułów – w sumie ponad 250-ciu pozycji dotyczących broni torpedowej, bezpieczeństwa żeglugi, historii nawigacji, a także żeglarstwa. Ten ostatni obszar jest niezwykle istotny, gdyż odzwierciedla nie tylko zainteresowania naukowe Pana Profesora, ale przede wszystkim jego życiowe pasje. Pan Profesor jest bowiem kapitanem jachtowym ż.w., kapitanem motorowodnym oraz instruktorem żeglarstwa, który w toku swojej pracy uzyskał znaczące sukcesy szkoleniowe, a który także przez 8 lat kierował Katedrą Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pan Profesor był także wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego ds. morskich, wiceprezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i wicekomandorem Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” ds. szkolenia, którego także został honorowym członkiem.

 

Fot. Bartosz Rutkiewicz. Galeria:https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/5070-tytul-profesor-emeritus-amw-dla-kadm-w-st-spocz-prof-dr-hab-antoniego-komorowskiego-25-01-2024