Zasady rekrutacji uzupełniającej

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY BĘDĄCE STUDENTAMI CYWILNYMI AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

 

Do służby kandydackiej w ramach rekrutacji uzupełniającej może być powołany student cywilny AMW spełniający warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 173), który w momencie składania wniosku:

  • jest studentem tego samego roku lub lat wyższych, studiującym na tym samym kierunku studiów zgodnym z kierunkiem studiów przewidzianym dla kandydatów na żołnierzy zawodowych*;
  • nie posiada zaległości w nauce, w tym skutkujących decyzją dziekana właściwego wydziału określoną w § 23, ust. 2 „Regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni” z ostatniej podstawowej sesji egzaminacyjnej;
  • otrzymał pozytywną opinię dziekana właściwego wydziału.

*) zgodność kierunków, nie jest konieczna, pod warunkiem, że dotyczy to kierunków technicznych realizowanych na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym.

 


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

  1. W terminie do 23 listopada br.  dostarczyć do Uczelni:
  • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy
  • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  • odpis skróconego aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumentu (opinii dziekana) dotyczącego przebiegu nauki w Uczelni z uwzględnieniem informacji o wynikach w nauce uzyskanych w ostatniej sesji egzaminacyjnej oraz braku zaległości w nauce, w tym skutkujących warunkowym wpisem na semestr/rok studiów,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy, zaświadczenia, opinie i inne przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  1. Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
          Kandydat kierowany jest na badania przez macierzyste WKU do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku oraz wojskowej poradni psychologicznej.
 
          W sprawie skierowań na badania specjalistyczne oraz orzeczeń lekarskich należy kontaktować się z WKU właściwym do miejsca zamieszkania.
 
  1. Do dnia 26 grudnia br. wnieść opłatę z tytułu egzaminów wstępnych - rekrutacyjną (Informacje dla kandydatów). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 50,00 zł.
  1. Do dnia 3 stycznia 2019 r. włącznie dostarczyć do Uczelni
  • świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego (3.01.2019 r.),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w dniach 3-4 stycznia 2019 r. w następujących etapach:

I etap - 3 stycznia 2019 r.

  1. Rejestracja przybyłych kandydatów, analiza ukompletowania dostarczonych dokumentów.

UWAGA: Kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszej części postępowania rekrutacyjnego w przypadku:

  • braku lub negatywnego orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej lub Wojskowej Poradni Psychologicznej,
  • nie dostarczenia wymaganych dokumentów.
  1. Test znajomości języka angielskiego.
  2. Sprawdzian sprawności fizycznej.
  3. Ankieta psychologiczna.

II etap - 4 stycznia 2019 r.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna do której przystępują kandydaci, którzy przeszli pozytywnie I etap rekrutacji.

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia