POŻEGNANIE Z MUNDUREM
poniedziałek, 01 lipiec 2019 10:50

POŻEGNANIE Z MUNDUREM

Kmdr dr hab. Jarosław Teska, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich i kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prodziekan ds. nauki WDiOM pożegnali się z mundurem . Uroczystość odbyła się w piątek 28 czerwca, w Sali Kolumnowej w obecności sztandaru Akademii Marynarki Wojennej, władz uczelni oraz kadry, pracowników i zaproszonych gości.

06 28 Pozegnania 004

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień nadanym odchodzącym oficerom przez ministra obrony narodowej – honorowej broni białej – Kordzika Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z orłem Marynarki Wojennej.

Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant AMW, dziękując odchodzącym do rezerwy oficerom, zwrócił szczególną uwagę: „zawsze mogłem na Was liczyć, nigdy się nie zawiodłem, Wasze zaangażowanie w służbę, w rozwój uczelni zawsze wykraczało zdecydowanie ponad przeciętną”.

06 28 Pozegnania 009

Kmdr Jarosław Teska swoje przemówienie rozpoczął od podziękowań dla żony, dzięki której nie musiał martwić się o „dom” a mógł całym sercem poświęcić się służbie ojczyźnie. Kmdr Teska nie jest mieszkańcem Gdyni ani okolic, przez wiele lat dojeżdżał do uczelni, w której często spędzał więcej czasu niż w rodzinnym domu. Obydwaj oficerowie zaznaczyli, że ich sukcesy były także sukcesami ich współpracowników i podwładnych, którym gorąco podziękowali za lata wspólnej służby.

06 28 Pozegnania 017

Kmdr dr hab. Jarosław Teska służbę wojskową rozpoczął  w  1988 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, do której został przyjęty w ramach wyróżnienia bez egzaminów. Równolegle od 1990 roku studiował  na kierunku obrót towarowy i usługi w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1992 roku zawodową  służbę wojskową rozpoczął w 41 pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku na stanowisku szef zaopatrzenia żywnościowego. W 1996 r. rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej. Rozprawę doktorską obronił w grudniu 1999 roku przed Radą Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Od 01 lutego 2000 r. kontynuował służbę wojskową na stanowisku adiunkta w Zakładzie Logistyki Instytutu Dowódczo-Sztabowego, dzisiejszym Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.

Kmdr Teska przez 19 lat służby w AMW obejmował kolejne stanowiska od kierownika zakładu poprzez dyrektora instytutu, prodziekana ds. nauki, a w 2015 roku po wyborach objął funkcję Dziekana Wydziału.

Kmdr Teska ukończył studia podyplomowe z zamówień publicznych oraz podyplomowe studia z zarządzania projektem badawczym, a także szereg kursów niezbędnych w realizacji zadań służbowych.

W 2014 roku po pomyślnym kolokwium habilitacyjnym przed Radą Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie. Kmdr Teska naukowo zajmuje się ekonomią sektora publicznego, w szczególności bezpieczeństwem ekonomicznym państwa oraz wydatkami publicznymi. Jest autorem około 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych, opinii i ekspertyz.

W wyniku oceny przełożonych wielokrotnie wyróżniany za swoją służbę:

- medalem Za Długoletnią Służbę S oraz Morskim Krzyżem Zasługi – przez Prezydenta RP,

- medalem Komisji Edukacji Narodowej  - przez ministra edukacji narodowej,

- medalami resortowymi Złotym Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Złotym Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz honorową bronią białą – kordzikiem Honorowym SZ RP za szczególne osiągnięcia, wybitne zasługi i dorobek podczas pełnienia służby wojskowej – przez ministra obrony narodowej,

- nagrodami rektorskimi oraz tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką III stopnia  –  przez rektora AMW.

 

06 28 Pozegnania 019Kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności systemy komputerowe. Po ukończeniu uczelni w 1994 roku służbę zawodową rozpoczął w Zespole Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni, początkowo jako programista, a później jako projektant systemów informatycznych oraz analityk. Brał udział w pracach koncepcyjnych i implementacyjnych w wielu projektach, z których najważniejszym była budowa Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia dla Marynarki Wojennej RP.

Swoje zainteresowania naukowe zaczął rozwijać pod opieką prof. Krzysztof Ficonia, których uwieńczeniem było uzyskanie w 2001 roku stopnia doktora nauk wojskowych nadanego przez Radę ówczesnego Instytutu Dowódczo-Sztabowego AMW. W Akademii Marynarki Wojennej kmdr Grzegorz Krasnodębski służbę rozpoczął w 2004 roku. Zajmował kolejno stanowiska wykładowcy, starszego wykładowcy oraz adiunkta. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nadanego przez Radę Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w 2013 r. został wyznaczony na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pełnił także funkcję kierownika Zakładu Zarządzania Kryzysowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, a obecnie jest prodziekanem ds. nauki tegoż wydziału.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej, wykorzystaniem systemów informatycznych w bezpieczeństwie oraz cyberbezpieczeństwem. Jest członkiem grupy NATO- wskiej ds. bezpieczeństwa energetycznego. W 2016 roku został powołany w skład rady programowej międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne realizowanego wspólnie przez AMW, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Morski.

Za swoją służbę był wielokrotnie wyróżniany:

- Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Medalem Za Długoletnią Służbę - przez Prezydenta RP,

-  medalem Komisji Edukacji Narodowej  - przez ministra edukacji narodowej,

- medalami resortowymi, nagrodami I i II stopnia za osiągnięcia organizacyjne oraz honorową bronią białą – kordzikiem Honorowym SZ RP za szczególne osiągnięcia, wybitne zasługi i dorobek podczas pełnienia służby wojskowej – przez ministra ON,

- nagrodami rektorskimi, tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką III stopnia  oraz tytułem Wybitnego Nauczyciela Akademickiego –  przez rektora AMW.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia