Międzynarodowe Prawo Humanitarne | ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW
Wydrukuj tę stronę

Międzynarodowe Prawo Humanitarne | ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (z Listy recenzentów MPH). W uzasadnionych przypadkach (np. sprzeczność wniosków recenzentów) może być powołany trzeci recenzent.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora dzieła.
 3. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, bądź uzupełnienia, warunkiem przyjęcia publikacji będzie spełnienie sugestii recenzenta (-ów).
 4. W każdym przypadku autor (-rzy) winni ujawnić wkład i nazwiska osób, które przyczyniły się do powstania publikacji (zapobieganie ghostwriting oraz guest authorship/ honorary authorship).
 5. Tożsamość autorów i recenzentów pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji (double-blind review proces).
 6. Jeśli nie jest możliwe spełnienie warunku z punktu 5 recenzent powinien podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne),
  b) bezpośrednie relacje zawodowe (szczególnie zależność służbowa),
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Warunki publikowania artykułów znajdują się w każdym tomie MPH. Formularz recenzencki wraz z umową i wydrukiem artykułu w formie przesłanej przez autora redakcji są przesyłane recenzentom.
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości aktualną listę recenzentów współpracujących.
Recenzja opracowania zgłoszonego do czasopisma