Studium oficerskie

Informacja dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegających się o przyjęcie do dwunastomiesięcznego studium oficerskiego w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku 2018

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., osoby ze środowiska cywilnego, ubiegające się o przyjęcie na dwunastomiesięczne szkolenie wojskowe składają wnioski (od momentu uruchomienia rekrutacji online) do Dyrektora Departamentu Kadr do 15 maja 2018 roku.

Korpusy i grupy osobowe do których prowadzony jest nabór oraz wymagane (akceptowane) kierunki studiów, wskazane jako zgodne z danym korpusem (grupą osobową)

Korpus osobowy łączności i informatyki

Grupa osobowa: Eksploatacji systemów informatycznych

Wymagane kierunki studiów:

 • Łączność;
 • Elektronika;
 • Telekomunikacja;
 • Teleinformatyka;
 • Cybernetyka

Akceptowne kierunki studiów:

 • Elektrotechnika;
 • Mechatronika;
 • Robotyka;
 • Automatyka

Limi miejsc: 17

Korpus osobowy logistyki

Grupa osobowa: ogólnologistyczna

Wymagane kierunki studiów:

 • Logistyka;
 • Ekonomia;
 • Transport;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Zarządzanie;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Budownictwo;
 • Zarządzanie nieruchomościami

Akceptowane kierunki studiów:

 • Technologia żywienia;
 • Technologia chemiczna;
 • Inżynieria materiałowa;
 • Chemia;
 • Mechatronika;
 • Elektrotechnika/elektromechanika;
 • Elektronika i telekomunikacja;
 • Architektura i urbanistyka;
 • Ochrona środowiska;
 • Geodezja

Limit miejsc: 10

 

 

 

Zasady naboru:

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego, może ubiegać się osoba nie będąca żołnierzem zawodowym, spełniająca następujące warunki:

1)    jest niekarana sądownie;

2)    posiada obywatelstwo polskie;

3)    posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

4)    posiada wiek co najmniej 18 lat;

5)    posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

6)    ukończyła studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową).

Do 15 maja 2018 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów  w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego ma obowiązek:

1)    dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii;

2)    dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Akademii, po zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego w rejestracji elektronicznej);
 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych), dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych, zawierające nazwę kierunku studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł zawodowy). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przedłożenie ww. dokumentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 3. życiorys;
 4. odpis skróconego aktu urodzenia (dokument w oryginale);
 5. kserokopię dowodu osobistego.

W dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego należy dostarczyć:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

2) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 100 zł. (opłata nie podlega zwrotowi) na konto:

Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

65105017641000002273133260

z dopiskiem – „Szkolenie 12-miesięczne”

3) inne dokumenty ( nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności,  takie jak: certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, w szczególności przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i oceny tego elementu.

W procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego kierunku studiów z wybranym przez kandydata korpusem osobowym (grupą osobową). Wymagane kierunki ukończonych studiów oraz dodatkowe kwalifikacje określają osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

Szczegółowe zasady naboru:

Uchwała Nr 76/2017 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie: warunków i trybu przyjęcia w roku akademickim 2018/2019 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów do 15 maja 2018 r.   
Dzień stawiennictwa w AMW na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.
(Gdynia, ul. Śmidowicza 69) 
4 lipca 2018 r.
(do godz. 17.00) 
 
Egzamin wstępny  5 lipca 2018 r.
(w godz. 06.00-13.00) 
Obejmuje:
- sprawdzian sprawności fizycznej;
- test znajomości języka angielskiego
Rozmowa kwalifikacyjna  6 lipca 2018 r.
(w godz. 08.00-20.00) 
 
Ogłoszenie wyników do 16 lipca 2018 r.  Na stronie internetowej uczelni:
www.amw.gdynia.pl
Rozpoczęcie szkolenia
(Gdynia, ul. Śmidowicza 69)
8 sierpnia 2018 r.  Przyjęci na szkolenie wojskowe w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-26-19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 173 / 5

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia