fbpx

Logistyka | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Logistyka
Specjalność: Ogólnologistyczna, Techniczna
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Kierunek studiów nawiązuje do aktualnych trendów i potrzeb w zakresie kształcenia absolwentów spełniających potrzeby współczesnego i przyszłego wojskowego oraz cywilnego rynku pracy w obszarze logistyki. Głównym celem jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami Siłom Zbrojnym RP, w tym także Marynarce Wojennej RP w obszarach zarówno wojskowym, jak i cywilnym. Szczególną uwagę zwraca się na rosnące potrzeby w zakresie kształcenia kandydatów na oficerów z przeznaczeniem dla jednego z największych korpusów osobowych Sił Zbrojnych RP, jakim jest logistyka.


Profil praktyczny studiów na kierunku logistyka oznacza, iż znaczący udział w procesie kształcenia stanowią zajęcia o charakterze praktycznym. Zajęcia przedmiotowe realizowane są zarówno przez kadrę akademicką z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie logistyki wojskowej, praktyków wojskowych i cywilnych, jak również specjalistów wykonujących na co dzień zadania związane zabezpieczeniem i wsparciem logistycznym w jednostkach pełniących funkcje wojskowych oddziałów gospodarczych, komórkach planowania logistycznego na poziomie taktycznym oraz instytucjach centralnych.


Kierunek realizowany jest jako jednolite studia magisterskie trwające dziesięć semestrów w dwóch specjalnościach: ogólnologistycznej oraz technicznej.


Zakres merytoryczny programu studiów jest efektem konsultacji specjalistów-nauczycieli akademickich z instytucjami i podmiotami wykonującymi zadania wsparcia i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych, w tym kierowniczą kadrą logistyki Sił Zbrojnych RP.


Rekrutacja
Studia poprzedzone są procesem rekrutacyjnym. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego rozpoczęcie nauki, kandydaci poprzedzają 3 tygodniowym szkoleniem podstawowym zakończonym uroczystą przysięgą wojskową. W momencie wcielenia otrzymują stopień wojskowy marynarza (o ile nie posiadają stopnia wyższego) i tytuł podchorążego. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, złożeniu przysięgi wojskowej i immatrykulacji, kandydaci na oficerów przystępują do nauki. Realizowane w trakcie nauki treści kształcenia zakładają osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych zarówno dla kierunku studiów, jak również określonych przez osoby właściwe do opracowania modelu przebiegu służby wojskowej w korpusie osobowym logistyki.

 

Potencjalne miejsca pracy

Absolwenci kierunku logistyka:
• otrzymują tytuł zawodowy magistra i dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
• przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych,
• osiągają znajomość języka na poziomie 3/2/3/2, z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej,
• po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach logistycznych w jednostkach wojskowych, wojskowych oddziałach gospodarczych i jednostkach pełniących funkcje wojskowych oddziałów gospodarczych, regionalnych bazach logistycznych, brygadach logistycznych i innych instytucjach resortu obrony narodowej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia