Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do kształcenia na wybranym kierunku studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w tym motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Rozmowę przeprowadza 4 osobowy zespół do spraw analizy predyspozycji zawodowych.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę kandydata na podstawie kryteriów uniwersalnych dla wszystkich uczelni wojskowych oraz dodatkowych, określonych przez Akademię. Każdy z członków zespołu, na podstawie zadawanych pytań lub wcześniej przeprowadzonego testu psychologicznego dokonuje oceny poszczególnych kryteriów (pożądanych cech, umiejętności i kwalifikacji) wyszczególnionych w „arkuszu oceny rozmowy kwalifikacyjnej”:

 1. kryteria uniwersalne:
  1. predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej,
  2. motywacja do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. służba w NSR, terytorialnej służbie wojskowej, przynależność do organizacji proobronnych, ukończenie klasy mundurowej;

 2. kryteria dodatkowe:
  1. zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową, w tym w morskim rodzaju Sił Zbrojnych,
  2. znajomość problematyki dotyczącej marynarki wojennej (wojska),
  3. udokumentowana znajomość, poza wymaganym, języków obcych,
  4. odporność na stres,
  5. predyspozycje przywódcze,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. świadomość wyboru.

 

Oceny dokonuje się w systemie punktowym 0, 1, 2 (0 – kryterium niespełnione, 1, 2 – kryterium spełnione). Suma liczby punktów poszczególnych członków zespołu daje końcową liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z członków zespołu maksymalnie może przydzielić 15 pkt.

UWAGA: Kandydatowi będącemu absolwentem klasy realizującej program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, legitymującemu się zaświadczeniem (certyfikatem) pomyślnego ukończenia programu przyznaje się dodatkowe punkty (10 pkt.) z rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata minimum 31 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia