fbpx

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Forma kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Dowodzenia i Operacji Morskich

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są w specjalności Cyberbezpieczeństwo. Program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje dziesięć semestrów, prowadzonych w trybie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej. W ramach każdego semestru przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, praktyki ogólnowojskowe oraz specjalistyczne, realizowane w instytucjach odpowiedzialnych za nadzorowanie i zarządzanie systemem cyberbezpieczeństwa RP. Dodatkowo w ramach studiów, organizowane są szkolenia oraz specjalistyczne kursy, podnoszące kompetencje, niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym i umożliwiające absolwentom na skuteczne podejmowanie działań w wysoce technologicznie zaawansowanym środowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001). 

Studia pierwszego stopnia kończą się złożeniem pracy inżynierskiej oraz egzaminem dyplomowym, po którym studenci uzyskując dyplom licencjata, są kwalifikowani na studia II stopnia, które kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminami oficerskimi. Absolwenci Cyberbezpieczeństwa uzyskują tytuł magistra oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia