fbpx

Mechatronika | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Mechatronika
Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

 

Studia na kierunku Mechatronika, w specjalności elektroautomatyka okrętowa, są studiami o profilu praktycznym. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych oficerowi w chwili rozpoczęcia służby na pierwszym stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Wiedza
i umiejętności określone dla absolwenta są rozliczane w ramach rygorów dydaktycznych objętych planem studiów. Czas trwania studiów - 10 semestrów (5 lat). Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w każdym semestrze. Uczelnia organizuje praktykę ogólnowojskową w formie szkolenia poligonowego,
a w semestrach letnich - kursy niezbędne na kierunku mechatronika w specjalności elektroautomatyka okrętowa. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki na okrętach MW RP oraz w zakładach pracy w wymiarze 10 tygodni. Nauczanie języka angielskiego
w uczelni odbywa się w formie nauczania programowego, w efekcie którego absolwent studiów osiąga znajomość języka zgodną ze Standardowym Profilem Językowym (SPJ) na poziomie 3/2/3/2. Warunkami ukończenia studiów są: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych planem studiów; zaliczenie praktyk okrętowych, szkolenia poligonowego i kursów objętych planem studiów; złożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera i dyplom ukończenia studiów wyższych, a także stopień podporucznika marynarki i jest wyznaczany na stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP.


Kierunek studiów: Mechatronika
Specjalność: Prace podwodne
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Mechaniczno-Elektryczny

 

Studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne są studiami o profilu ogólnoakademickim, przygotowującym przyszłego oficera Wojska Polskiego do wykonywania prac podwodnych w Siłach Zbrojnych RP. Czas trwania studiów - 10 semestrów ( 5 lat).


Wiedza i umiejętności określone dla absolwenta są rozliczane w ramach rygorów dydaktycznych objętych planem studiów. Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni w każdym semestrze. Po zakończeniu każdego semestru letniego organizowane są praktyki w jednostkach i na okrętach MW RP wykonujących prace podwodne w wymiarze do 12 tygodni.


Warunkami ukończenia studiów są: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych planem studiów; zaliczenie praktyk, szkolenia poligonowego i kursów objętych planem studiów; złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.


Ponadto podczas trwania studiów na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne, podchorąży jest przygotowywany do zdania egzaminów i może uzyskać następujące kwalifikacje wojskowe do wykonywania prac podwodnych w Siłach Zbrojnych RP: młodszego nurka, operatora komory dekompresyjnej, operatora pojazdów podwodnych , operator sprzętu nurkowego, operator sporządzania mieszanin oddechowych, kierownik nurkowania.


Kandydaci na oficerów odbywają praktyki w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, w dywizjonach okrętów wsparcia, w dywizjonach trałowców, Grupach Nurków Minerów i Brzegowej Grupie Ratowniczej. Elementy szkolenia ogólnowojskowego odbywają się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w m. Czernica.


Ponadto, studia wojskowe umożliwiają również rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001).


Po zdaniu egzaminu oficerskiego, obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP do jednostek wojskowych gdzie wykonywane są prace podwodne.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia