fbpx

Jednolite studia magisterskie | Opłaty

ZASADY POBIERANIA OPŁAT

 

W Akademii pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) prowadzeniem studiów w języku obcym,
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń.

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się jednorazowo albo według następującego harmonogramu   wpłat ratalnych:

 • rata do 1 października,
 • rata do 30 listopada,
 • rata do 31 grudnia,
 • rata do 31 stycznia,
 • rata do 28 lutego,
 • rata do 31 marca,
 • rata do 30 kwietnia,
 • rata do 31 maja.

  W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może określić inną liczbę rat lub termin ich wnoszenia.
  Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy wskazany przez Akademię. 
  Akademia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego.
  Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały może zostać skreślona z listy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających lub szkoleń.

Wyjątki w opłatach

 1. Odpłatność za studia niestacjonarne dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w Akademii oraz pracowników AMW wynosi 70% kwoty określonej
  w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.
 2. Odpłatność za studia niestacjonarne prowadzone w zakresie dyscypliny nauki
  o bezpieczeństwie dla funkcjonariuszy publicznych[1] wynosi 95% kwoty określonej
  w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.
 3. Odpłatność za studia niestacjonarne studiów II stopnia, dla absolwentów ukończonych
  w AMW studiów I stopnia, wynosi 90% kwoty określonej w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.

 

 

Wysokości opłat rekrutacyjnych w roku akademickim 2022/2023:

1)        100,00 zł      - osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2)        85,00 zł        - kandydaci na cywilne studia wyższe.

 

Opłaty za korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania (brutto):

1)        53,77 zł        - całodzienne wyżywienie;

2)        50,00 zł        - zakwaterowanie  na terenie Akademii Marynarki Wojennej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - za dobę;

3)        zakwaterowanie dla kandydatów na studia cywilne wg cennika hotelowego lub internatowego.

 

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 - STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki studiów:


1. Mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika.
2. Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

 

Sposób płatności 

1.

2.

Opłata roczna

  4100  

  3870  

Opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

4040

3760

Opłata semestralna - 2 raty rocznie - wysokość raty

2050

1935

Opłata ratalna - 4 raty rocznie - wysokość raty

1050

990

Opłata ratalna - 8 rat rocznie - wysokość raty

550

520


OPŁATY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI INNYCH NIŻ OKREŚLONYCH W ART. 79 UST. 1 P. 5 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

 

 Forma studiów

Wydziały techniczne
(dla waluty EURO)

Wydziały społeczne
(dla waluty EURO)

Studia stacjonarne

1000 za semestr

800 za semestr

Studia niestacjonarne

600 za semestr

480 za semestr

 

 

ZARZĄDZENIE w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2022/2023

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia