Uchwały Senatu | 2018

UCHWAŁY  SENATU  2018  ROK

NR  TYTUŁ UCHWAŁY STATUS UWAGI
1  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020 obowiązująca  
2  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2017 rok obowiązująca  
3 w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. por. mgr. inż. Dariuszowi SAPIEJCE nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne obowiązująca  
4  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. por. dr. inż. Leszkowi WONTCE nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe obowiązująca  
5  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr. hab. Mariuszowi ZIELIŃSKIEMU nagrody Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku obowiązująca  
6  w sprawie opinii Senatu AMW dotyczącej wniosku o przyznanie kmdr. dr. hab. Grzegorzowi KRASNODĘBSKIEMU - prof. AMW nagrody Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne obowiązująca  
7  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2018 i latach następnych obowiązująca  
8  w sprawie uchylenia uchwały nr 65/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu działalności racjonalizatorskiej w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca   
9  w sprawie warunków, trybu oraz formy rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2018/2019 obowiązująca 
 
10   w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2019/2020 traci moc   Uchwała nr 41/2018
11  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  obowiązująca  
12   w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020  traci moc
 Uchwała nr 40/2018
13   w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej uchylona 
 Uchwała nr 36/2018
14  w sprawie regulaminu wewnętrznej dystrybucji środków z dotacji Ministra Obrony Narodowej na realizację projektów badawczych w ramach programu wsparcia badań podstawowych pod nazwą "Grant Badawczy"  obowiązująca  
15  w sprawie zmiany uchwały Senatu AMW nr 50 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań i uprawnień tych komisji na kadencję 2016-2020  obowiązująca  
16  w sprawie określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Resocjalizacja z elementami socjoterapii  obowiązująca  
17   w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
18   w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych  zmiana uchwały
 Uchwała nr 31/2018
19    w sprawie zmiany uchwały nr 75/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  obowiązująca  
20    w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni traci moc   Uchwała nr 45/2019
21   w sprawie powołania składu Konwentu Akademii Marynarki Wojennej  obowiązująca  
22    w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych  obowiązująca  
23    w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie, poziom drugi, profil praktyczny zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)  traci moc  Uchwała nr 41/2019
24    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok  obowiązująca  
25  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok  obowiązująca  
26   w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Marynarki Wojennej na 2018 rok  obowiązująca  
27   w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia  obowiązująca  
28   w sprawie nadania Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej Panu Johanowi GRANHOLMOWI obowiązująca   
29  w sprawie zmiany uchwały nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim obowiązująca  
30  w sprawie warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Marynarki Wojennej obowiązująca  
31  w sprawie zmiany uchwały nr 18/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych obowiązująca  
32  w sprawie zakupów inwestycyjnych na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej realizowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2018 obowiązująca  
33   w sprawie uzupełnienia składu Komisji wyborczej Akademii  obowiązująca  
34    w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020  obowiązująca  
35    w sprawie zakupów inwestycyjnych na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej realizowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2018  obowiązująca  
36    w sprawie uchylenia uchwały Senatu AMW nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii Marynarki Wojennej  obowiązująca  
37   w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię  obowiązująca  
38  w sprawie wyborów uzupełniających w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w kadencji 2016-2020 obowiązująca  
39  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe Akademii Marynarki Wojennej planowanych w ramach dotacji celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2020 obowiązująca  
40    w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2019/2020  zmiana uchwały  Uchwała nr 48/2019
41  w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku akademickim 2019/2020 obowiązująca  
42  w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów wyższych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku akademickim 2019/2020 obowiązująca  
43   w sprawie opinii Senatu Akademii Marynarki Wojennej o przekształceniu Studium Ogólnomorskiego   obowiązująca  
44  w sprawie planu posiedzeń Senatu AMW na 2019 rok obowiązująca  

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia